อำเภอบ่อทองนั้น แต่เดิมประชาชนอพยพมาจากที่อื่นเข้ามาทำไร่มาจาก สุวรรณ ในขณะนั้นที่ดินดังกล่าวมีจำนวนพื้นที่ 40 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา บริเวณ คลองบางตีนเป็ด ต.วัดสุวรรณ ทางจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของ การศึกษาจึงให้ทางโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาทำการเปิดสอนโดยให้เป็นสาขา ของโรงเรียนทุ่งเหียงวิทยาคม ในปีการศึกษา 2522 มีศึกษานิเทศน์  กรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ประสานงาน และทำหน้าที่บริหารการศึกษา นอกจากนี้ยังดำเนินการให้จัดเตรียมมา จากที่อื่นเข้ามาทำไร่ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกันและเด็กเหล่านี้ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อออกไปเป็นพลเมืองของชาติความสำคัญจึง ได้ประชุมปรึกษาหารือโดยผ่านทางสภาตำบลเสนอเรื่องต่ออำเภอประจำอำเภอ ขึ้นโดยได้รับการบริจาค ที่ดินจากนายสมบุญ วงษ์จันทร์ซึ่งเป็นกำนันตำบลวัดสุวรรณและปรับพื้นที่ในการจัดสร้างอาคารเรียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คหบดีในท้องถิ่นและหน่วย กรป.กลาง นำรถเข้ามาช่วยโดยไม่คิดมูลค่า

              ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน ประจำอำเภอบ่อทอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2523 ทำการเปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3               ต่อมาปี พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4- ม.6) และในปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 – 3)สาขา พาณิชยาการแผนก พานิชยกรรม กลุ่มการบัญชี โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เป็นโรงเรียน ประจำอำเภอบ่อทองขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 18 ม. 6 ต.วัดสุวรรณ อ. บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

อักษรย่อของโรงเรียน  :  บ.ท.          
สี ธง ประจำ โรงเรียน  :  สีฟ้า - ขาว            
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกราชพฤกษ์       
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  :  พญาเร่ในรวงผึ้ง    
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  :  พระพุทธนวมณีเนตร    
คติพจน์ของโรงเรียน  :  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต      (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
  
ปรัชญาของโรงเรียน  : สร้่างเสริมประสบการณ์ แตกฉานวิชา พัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรม
คำขวัญของโรงเรียน  :  มารยาทดี สามัคคี มีวินัย

อัตลักษณของโรงเรียน : กายสะอาด ยิ้มง่าย ไหว้สวย
สัญลักษณ์ของโรงเรียน : สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น