ผลงานนักเรียน
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัสวิชา ง30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง  การปลูกและแปรรูปไม้ผล  รายวิชาการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ รหัสวิชา  ง20222
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา   อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี